Thammasat University Research and Consultancy Institute
หน้าแรก    
|    เกี่ยวกับเรา    
ประวัติสถาบัน
ภารกิจสถาบัน
วิสัยทัศน์
ค่านิยมหลัก
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การจดทะเบียนที่ปรึกษา
โครงสร้างองค์กร
ผลการดำเนินงาน
รายงานประจำปี
|    งานวิจัย    
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยปีต่างๆ
นักวิจัย TU-RAC
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักวิจัย
|    ข่าวสารทั่วไป    
|    การจัดการความรู้    
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้ดจ้าง
ความรู้การสื่อสารและการบริการ
|    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
|    แบบสำรวจ    
|    ภาพกิจกรรม    
|    คำถาม    
|    ติดต่อ    
|    Eoffice TU-RAC     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า “สว.มธ.” ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Thammasat University Research and Consultancy Institute หรือ TU-RAC ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการบริหารงานวิจัยและดำเนินการ วิจัยในนามมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารงานที่คล่องตัวนอกระบบราชการ ทั้งนี้ สถาบันถือเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถให้บริการ การวิจัย ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมสัมมนา
ขั้นตอนการทำงานผ่าน TU-RAC
อ่านต่อ >>   
ประกาศ !! ว.ช. ประกาศให้เสนอชื่อผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
อ่านต่อ >>   
TU-RAC เพิ่มช่องทางการประกาศ ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างงานที่ปรึกษา
อ่านต่อ >>   
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0-2613-3120-2, 0-2223-3757 โทรสาร : 0-2224-1376
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร