TU-RAC มอบเงินอุดหนุนให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย


TU-RAC มอบเงินอุดหนุนให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบเงินอุดหนุน จำนวน 8 ล้านบาทให้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปสนับสนุนกองทุนวิจัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2554