หน้าแรก    
|    เกี่ยวกับเรา    
ประวัติสถาบัน
ภารกิจสถาบัน
วิสัยทัศน์
ค่านิยมหลัก
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การจดทะเบียนที่ปรึกษา
โครงสร้างองค์กร
ผลการดำเนินงาน
รายงานประจำปี
|    งานวิจัย    
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยปีต่างๆ
นักวิจัย TU-RAC
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักวิจัย
|    ข่าวสารทั่วไป    
|    การจัดการความรู้    
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้ดจ้าง
ความรู้การสื่อสารและการบริการ
|    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
|    แบบสำรวจ    
|    ภาพกิจกรรม    
|    คำถาม    
|    ติดต่อ    
|    Eoffice TU-RAC     
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยปีต่างๆ
นักวิจัย TU-RAC
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักวิจัย
 
Member Login
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
forget password
 
รางวัลนักวิจัยดีเด่น จาก TU-RAC สำหรับโครงการวิจัยขนาดใหญ่

  รางวัลนักวิจัยดีเด่นปี 2558
 • ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
 • ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
 • รศ.ดร.จิรศิริพงศ์ เจริญภัณฑารักษ์
 • รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
 • รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล
 • รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ
 • รศ.กิตติมา สุรสนธิ
 • รศ.วิทวัส รุ่งเรือผล
 • รศ.พัชรา พัชราวนิช
 • รศ.สุพานี สฤษฎ์วานิช
 • รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์
 • รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
 • ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร
 • ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร
 • ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
 • ผศ.ดร.จิรพล สังขโพธิ์
 • ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์
 • ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
 • อ.ดร.ชาวี บุษยรัตน์
 • อ.ดร.นิพนธ์ ศศิภานุเดช


  รางวัลนักวิจัยดีเด่นปี 2557
 • ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
 • ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
 • รศ.ดร.จิรศิริพงศ์ เจริญภัณฑารักษ์
 • รศ.ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล
 • รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
 • รศ.ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ
 • รศ.ดร.ธาตรี จัทรโคลิกา
 • รศ.ดร.ปราการ อาภาศิลป์
 • รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล
 • รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
 • รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
 • ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร
 • ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ
 • ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
 • ผศ.ดร.จิรพล สังขโพธิ์
 • ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
 • ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
 • อ.ดร.นพพร เรืองวานิช
 • อ.ดร.ศศิพร อุษณวศิน


  รางวัลนักวิจัยดีเด่นปี 2556
 • ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์
 • ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
 • รศ.ดร.จิรศิริพงศ์ เจริญภัณฑารักษ์
 • รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
 • รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
 • รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล
 • รศ.ดร.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
 • รศ.ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย
 • รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
 • รศ.ปกรณ์ เสริมสุข
 • ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
 • รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
 • รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
 • รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
 • รศ.พัชรา พัชราวนิช
 • ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร
 • ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
 • ผศ.ดร.ภูรี สิริสุนทร
 • ผศ.ดร.วันชัย ขันตี
 • ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ
 • ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์
 • อ.ดร.นพพร เรืองวานิช
 • อ.ดร.ชุมพล บุญมี


  รางวัลนักวิจัยดีเด่นปี 2555
 • รศ.ดร.จิรศิริพงศ์ เจริญภัณฑารักษ์
 • รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์  
 • รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม  
 • ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
 • ผศ.ดร.วีริศ อัมระปาล
 • ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเตโช
 • ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
 • รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
 • รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
 • รศ.ดร.รุธีร์ พนมยงค์   
 • ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
 • ผศ.ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล
 • ผศ.ดร.วีริศ อัมระปาล

  รางวัลนักวิจัยดีเด่นปี 2554
 • ผศ.ดร.กฤดายุทธ์ ชมภูมิ่ง
 • ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ 
 • รศ.ดร.จิรศิริพงศ์ เจริญภัณฑารักษ์ 
 • ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ 
 • รศ.ปกรณ์ เสริมสุข
 • อ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ 
 • รศ.ดร.พิภพ อุดร
 • รศ.เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ 
 • รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
 • รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล 
 • รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
 • ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร
 • ผศ.ดร.วีริศ อัมระปาล
 • ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ

  รางวัลนักวิจัยดีเด่นปี 2553
 • ผศ.ดร.กฤดายุทธ์ ชมภูมิ่ง
 • ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
 • รศ.ดร.จุลศิริ เจริญภัณฑารักษ์
 • อ.ดร.ชุมพล บุญมี 
 • รศ.ดร.ทวีป ชัยสมภพ
 • รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์
 • ผศ.ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล
 • อ.ดร.ปิติพีร์ รวมเมฆ 
 • อ.ดร.พจนา ธูปแก้ว
 • รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
 • รศ.พัชรา พัชราวนิช
 • รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
 • ผศ.ดร.วีริศ อัมระปาล
 • ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

 


  รางวัลนักวิจัยดีเด่นปี 2552
 • ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
 • อ.ดร.ชุมพล บุญมี
 • รศ.ปกรณ์ เสริมสุข
 • อ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
 • รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์
 • รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
 • รศ.พัชรา พัชราวนิช
 • รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ
 • อ.ดร.รัชต พีชวณิชย์
 • รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
 • ผศ.ดร.วีริศ อัมระปาล
 • ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
 • รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

 รางวัลนักวิจัยดีเด่นปี 2551
 • อ.ดร.กวีพงษ์ เลิศวัชรา
 • อ.ดร.ชุมพล บุญมี
 • ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช
 • รศ.ดร. ประภัสสร์ วังศกาญจน์
 • รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
 • รศ.พัชรา พัชราวนิช
 • รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
 • อ.ดร.วีริศ อัมระปาล
 • รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
 • ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
 • รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

  รางวัลนักวิจัยดีเด่นปี 2550
 • อ.ดร.ชุมพล บุญมี
 • รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
 • รศ.ปกรณ์ เสริมสุข
 • รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์
 • ผศ. ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล
 • รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์
 • รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
 • ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
 • รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล

 รางวัลนักวิจัยดีเด่นปี 2549
 • อ.ดร.ชุมพล บุญมี
 • รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
 • ผศ.ปกรณ์ เสริมสุข
 • รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
 • ผศ.วรรณี สำราญเวทย์
 • รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
 • ผศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
 • รศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
 • รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล

รางวัลด้านการวิจัยจากหน่วยงานอื่นๆ


ปี 2548

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขา นิติศาสตร์ ประจำปี 2548 จาก สนง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และจัดทำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ (Revision of Law Concerning Water Resources and Draft Water Resources Law)

โดย รศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต, รศ.ดร.พัชรี สิโรรส,นายชัยยุทธ สุขศรี และนายชาคริต สิทธิเวช


ปี 2547

รางวัลชมเชยผลงานวิจัยปี 2547 โครงการประเมินผลการพัฒนาด้านสังคมตามแนวนโยบายของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นภายใต้ระบบ กนภ. ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนในชนบทและการเพิ่มบทบาทของประชาชนและองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการ

โดย รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : สำนักงบประมาณ


ปี 2546

รางวัลชมเชยผลงานวิจัย ปี 2546 โครงการสถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในอนาคต "ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”

โดย รศ. ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์, รศ.ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, รศ.วุฒิสาร ตันไชย, อ.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


ปี 2545

รางวัลชมเชยผลงานวิจัย ปี 2545 โครงการประเมินผลการพัฒนาด้านสังคม ตามแนวนโยบายการ กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และท้องถิ่นภายใต้ระบบ กนภ.


ปี 2544

รางวัลชมเชยผลงานวิจัย ปี 2544 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ปี 2543

รางวัลชมเชยผลงานวิจัย ปี 2543 โครงการดำเนินการจัดตั้งสำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศ และ ภูมิสารสนเทศในรูปแบบองค์การมหาชน

โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์และคณะ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


ปี 2541

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขานิติศาสตร์ ประจำปี 2541 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโครงการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแผนการดำเนินงาน ในการโอนกิจการ ขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพให้กรุงเทพมหานคร

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : กระทรวงคมนาคม

 
 
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0-2613-3120-2, 0-2223-3757 โทรสาร : 0-2224-1376
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์