หน้าแรก    
|    เกี่ยวกับเรา    
ประวัติสถาบัน
ภารกิจสถาบัน
วิสัยทัศน์
ค่านิยมหลัก
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การจดทะเบียนที่ปรึกษา
รายงานประจำปี
โครงสร้างองค์กร
ผลการดำเนินงาน
ผลการตรวจประกันคุณภาพ
|    งานวิจัย    
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยปีต่างๆ
นักวิจัย TU-RAC
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักวิจัย
|    ข่าวสารทั่วไป    
|    การจัดการความรู้ TU-RAC     
ภาพกิจกรรม
คลังความรู้
|    แบบฟอร์ม    
|    แบบสำรวจ    
|    ภาพกิจกรรม    
|    คำถาม    
|    ติดต่อ    
|    กลับสู่หน้าหลัก    
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยปีต่างๆ
นักวิจัย TU-RAC
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักวิจัย
 
Member Login
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
forget password
 
รายชื่อโครงการวิจัยที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย
สาขาประชากร
 1. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : กรมการปกครอง
  นักวิจัย : รศ.ดร. สกนธ์  วรัญญูวัฒนา

 2. โครงการประเมินผลข้อมูลผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง
  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : กรมการปกครอง
  นักวิจัย : รศ.ดร.สุรชัย  ศิริไกร

 3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : กรมการปกครอง
  นักวิจัย : ผศ.วรรณี  สำราญเวทย์

 4. โครงการแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้า
  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  นักวิจัย : ม.ล.วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์

 5. โครงการศึกษาและวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น
  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  นักวิจัย : รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

 6. โครงการการศึกษวิจัยสำรวจความต้องการรูปแบบบ้านมิติใหม่และปัญหาเศรษฐสังคมด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  นักวิจัย : ผศ.ดร.วิลัดดา เตชะเวช

 7. โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  นักวิจัย : รศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์

 8. โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสวัสดิการบริการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท
  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  นักวิจัย : รศ.ระพีพรรณ  คำหอม

 9. โครงการที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น  “รัฐสภาของเรา”
  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
  นักวิจัย : รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์

 10. โครงการศึกษาการแบ่งระดับนักประเมินราคาในประเทศไทย หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นักวิจัย : รศ.พัชรา พัชราวนิช

 11. โครงการการสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV)  เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์  ปี  2551
  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  นักวิจัย : รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ 

 12. โครงการโครงการวิจัยปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มผลผลิตขององค์กร
  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  นักวิจัย : รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ

 13. โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน
  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : กรมควบคุมมลพิษ
  นักวิจัย : รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์

 
 
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0-2613-3120-2, 0-2223-3757 โทรสาร : 0-2224-1376
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์