หน้าแรก    
|    เกี่ยวกับเรา    
ประวัติสถาบัน
ภารกิจสถาบัน
วิสัยทัศน์
ค่านิยมหลัก
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การจดทะเบียนที่ปรึกษา
โครงสร้างองค์กร
ผลการดำเนินงาน
รายงานประจำปี
|    งานวิจัย    
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยปีต่างๆ
นักวิจัย TU-RAC
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักวิจัย
|    ข่าวสารทั่วไป    
|    การจัดการความรู้    
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้ดจ้าง
ความรู้การสื่อสารและการบริการ
|    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
|    แบบสำรวจ    
|    ภาพกิจกรรม    
|    คำถาม    
|    ติดต่อ    
|    Eoffice TU-RAC     
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยปีต่างๆ
นักวิจัย TU-RAC
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักวิจัย
 
Member Login
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
forget password

ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม นักวิจัยของ มธ.      ผู้ว่าจ้าง
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นการให้บริการ

ประเด็นการประเมิน
พอใจ
ไม่พอใจ
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริการ
    การรับ-จ่ายเงิน
    การทำหนังสือราชการ
    การออกเลขหนังสือ
    การติดต่อประสานงาน
    การยืมอุปกรณ์
    การใช้ห้องประชุม
 
2. ด้านผู้ให้บริการ
    ความสุภาพ
    ความกระตือรือร้น/เอาใจใส่
    ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการ
    ความสามารถในการสื่อสาร
    การตอบคำถามได้ตรงประเด็น ชัดเจน
 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
    ความสะดวกในการติดต่อ
    ที่นั่งพักรับรอง
    ห้องประชุม         
    ห้องน้ำ
 
4.  ด้านคุณภาพการให้บริการ
    ความรวดเร็วของการให้บริการ
    ความถูกต้องของการให้บริการ
    ระดับความพอใจการให้บริการ
     
5.  ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
   *่ [A-Z][1-9]
 
 
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0-2613-3120-2, 0-2223-3757 โทรสาร : 0-2224-1376
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์