Menu

นักวิจัยที่ได้รับรางวัล

งานวันนักวิจัย ปี 2559

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กองบริหารการวิจัย จัดงานวันนักวิจัย ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย