Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

June 7, 2019 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศูนย์วิจัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องโทรสาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รหัสโครงการ 62057316449
Read More
March 4, 2019

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Read More
December 13, 2018

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง

 ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้  1. เจ้าหน้าที่การเงิน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา , 2. เจ้าหน้าที่บัญชี (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561...
Read More
September 6, 2018

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง

            ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน ถึง...
Read More
August 30, 2018

UNIDO ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล โดยใช้เทคโนโลยี Gasification ขนาดกำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์

UNIDO ร่วมมือกับกระทรวงพลังงานในการดำเนินโครงการ “Promoting Small-Scale Biomass Power Plants in Rural Thailand for Sustainable Renewable Energy Management and Community Involvement”   ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility...
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ TU-RAC

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ TU-RAC
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ปีที่ 49

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ปีที่ 49
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา คณะรัฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชชรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ครบครอบ 62 ปี ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554
Read More