เชิญชวนชมรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย Green Youth

            กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือชมรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) โดยจะต้องเป็นโครงการภายใต้กรอบแนวคิด 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ

    1. การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
    2. การจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัย
    3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย
    4. การจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรอบแนวคิด วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำข้อเสนอโครงการ

                                            แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2563

        โปรดส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวตามแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2563 กลับมายังกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : deqp.youth@gmail.com   

ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562