Menu

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  2560 

ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานศูนย์วิจัยได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้ดำเนินโครงการต่างๆ จำนวน 271 โครงการ   

สำนักงานศูนย์วิจัยได้แบ่งโครงการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โครงการที่ปรึกษา จำนวน 180 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.40 ของโครงการ โครงการฝึกอบรม จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00  ของโครงการ และโครงการวิจัย จำนวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.60 ของโครงการ และแยกตามสาขาวิชา แบ่งเป็นด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 143 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 52.77 ของโครงการ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.23 ของโครงการ 

 

สัดส่วนโครงการปีงบประมาณ 2560 แยกตามสาขาการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 15 สาขา

หมายเหตุ : สาขาการประปาและสุขาภิบาล (WS)  สาขาพลังงาน (EG)  สาขาการขนส่ง (TR)  สาขาเบ็ดเตล็ด (MS)  สาขาสิ่งแวดล้อม (EV)  สาขาสาธารณสุข (HE)  
สาขาการท่องเที่ยว (TO)  สาขาประชากร (PO)  สาขาพัฒนาเมือง (UD)  สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (TE)  สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท (AG)  สาขาการเงิน (FI)  
สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CO)  สาขาอุตสาหกรรม (IN)  สาขาการศึกษา (ED)

ปัจจุบันสำนักงานศูนย์วิจัยมีนักวิจัยที่ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการและรับผิดชอบโครงการต่างๆ ผ่านทางสำนักงานศูนย์วิจัยจำนวนทั้งสิ้น
352 คน โดยในแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนนักวิจัยใหม่ที่ทำงานผ่านทางสำนักงานศูนย์วิจัยเพิ่มขึ้นทุกปี และสำหรับในปีงบประมาณ 2560 มีนักวิจัยใหม่จำนวน 27 คน