Menu

ประกาศ เรื่อง ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานหมุนเวียน (เชื้อเพลิงชีวมวล) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง รายละเอียดทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานหมุนเวียน (เชื้อเพลิงชีวมวล) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าเชื้อเพลิงชีวมวลผลิตไฟฟ้า

Read More ›

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs ด้วยระบบ Visualize

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs ด้วยระบบ Visualize กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของ SMEs ด้วยระบบ Visualize ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs)  รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ถึง 10 ก.พ. 62  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/gpZYNT หรือ turocket2019@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่โครงการ  อรอนงค์ 063649 4358

Read More ›

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง หลักการบริการที่ดีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศูนย์วิจัยใน 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 เรื่อง หลักการบริการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะการบริการที่ดี และเป็นมาตรฐานการให้บริการที่ดีกับผู้รับบริการ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐกานต์ อร่ามวิทย์ เป็นวิทยากร และหัวข้อที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศูนย์วิจัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุปราณี จงธรรมวัฒน์  อาจารย์พรทิพย์ พวงคุ้ม และอาจารย์ผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ จากกรมบัญชีกลางเป็นวิทยากร

Read More ›

ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาธรรมศาสตร์ (TU-RAC) โดย ผศ.ดร. วิทวัส ศตสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Read More ›

ขั้นตอนการทำงานผ่าน TU-RAC !! ขั้นตอนการทำงานผ่าน TU-RAC !!

ขั้นตอนการทำงานผ่าน TU-RAC   อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจดำเนินงานผ่าน TU-RAC เรามีขั้นตอนการทำงานร่วมกันง่ายๆ 4 ขั้นตอน และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้  

Read More ›