Menu

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

ประกาศสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์) โดยมีรายละเอียดดังนี้   ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ข.   คุณสมบัติ  คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ผู้สมัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในการสอบ จนถึง วันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ cpathailand.co.th โทรศัพท์ 0-2260-7061 หรือ E-Mail : cpa@cpathailand.co.th การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TU-STEP สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่…

Read More ›

ประชาสัมพันธ์เปิดรับฟังความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม โครงการพัฒนาที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียดโครงการตามโปสเตอร์ที่แนบมาด้านล่าง เปิดรับฟังความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2562 ผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้ 1. ส่วนบริหารและพัฒนาสินทรัพย์ สำนักธุรกิจการตลาด อ.อ.ป.                โทร : 02-282-3243-7 ต่อ 140 2. สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          โทร : 02-613-3120-2  หรือ 02-223-3757

Read More ›

ประชาสัมพันธ์เปิดรับฟังความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม โครงการพัฒนาที่ดินขององค์กรการอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (9-3-3 ไร่)

รายละเอียดโครงการตามโปสเตอร์ที่แนบมาด้านล่าง เปิดรับฟังความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2562 ผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้ 1. ส่วนบริหารและพัฒนาสินทรัพย์ สำนักธุรกิจการตลาด อ.อ.ป.                โทร : 02-282-3243-7 ต่อ 140 2. สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          โทร : 02-613-3120-2  หรือ 02-223-3757

Read More ›

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs ด้วยระบบ Visualize

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs ด้วยระบบ Visualize กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของ SMEs ด้วยระบบ Visualize ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs)  รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ถึง 10 ก.พ. 62  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/gpZYNT หรือ turocket2019@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่โครงการ  อรอนงค์ 063649 4358

Read More ›

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง หลักการบริการที่ดีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศูนย์วิจัยใน 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 เรื่อง หลักการบริการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะการบริการที่ดี และเป็นมาตรฐานการให้บริการที่ดีกับผู้รับบริการ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐกานต์ อร่ามวิทย์ เป็นวิทยากร และหัวข้อที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศูนย์วิจัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุปราณี จงธรรมวัฒน์  อาจารย์พรทิพย์ พวงคุ้ม และอาจารย์ผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ จากกรมบัญชีกลางเป็นวิทยากร

Read More ›

ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาธรรมศาสตร์ (TU-RAC) โดย ผศ.ดร. วิทวัส ศตสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Read More ›