Menu

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง หลักการบริการที่ดีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศูนย์วิจัยใน 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 เรื่อง หลักการบริการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะการบริการที่ดี และเป็นมาตรฐานการให้บริการที่ดีกับผู้รับบริการ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐกานต์ อร่ามวิทย์ เป็นวิทยากร และหัวข้อที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศูนย์วิจัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุปราณี จงธรรมวัฒน์  อาจารย์พรทิพย์ พวงคุ้ม และอาจารย์ผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ จากกรมบัญชีกลางเป็นวิทยากร

Read More ›