Menu

ติดต่อเรา

 

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7  เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200
เวลาทำการ: 8.30 – 16.30

โทรศัพท์. 0-2613-3120-2, 0-2223-3757
โทรสาร. 0-2224-1376

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
เบอร์ต่อ. 101 – 106
เจ้าหน้าที่บัญชี
เบอร์ต่อ. 117
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ต่อ. 111
เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบ
เบอร์ต่อ. 110,117-118
เจ้าหน้าที่การเงิน
เบอร์ต่อ. 109
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการบริหารโครงการ
เบอร์ต่อ. 113