ยกเลิกการจัดโครงการอบรม

ตามที่ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรม จำนวน 8 หลักสูตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
ในการนี้ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการอบรมทั้งหมด โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดอบรมทั้ง 8 หลักสูตรนับแต่จากนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย