ประกาศสำนักงานศูนย์วิจัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องโทรสาร)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รหัสโครงการ 62057316449

      สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาฯ” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) จำนวน 20 เครื่อง
  2. เครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 เครื่อง
  3. เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) จำนวน 3 เครื่อง
  4. เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2613-3120 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสำนักงานศูนย์วิจัยฯ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)