ข่าวเชิญชวนยื่นข้อเสนอ

ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทาง

อ่านเพิ่มเติม »

การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาท

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัย ประจำปีงบปร

อ่านเพิ่มเติม »

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรั

อ่านเพิ่มเติม »

TU-RAC

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์