ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

รศ. วิทยา ด่านธำรงกูล

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

รศ. ดร. สุเปญญา จิตตพันธ์

ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสถาบันวิจัยฯ

ยุพนรัตน์ พงษ์นัยรัตน์

TU-RAC

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์