Menu

Strategic management

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศครบวงจร

เป้าประสงค์ : ประสิทธิภาพการให้บริการ

          เพื่อให้ TURAC มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวคิดการเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารงานคล่องตัว  ลดขั้นตอนการทำงาน ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรทุกงาน จะทำให้การดำเนินงานของ TU-RAC มีเทคโนโลยีเป็นฐานในการให้บริการ ต่อยอดไปสู่การ

พัฒนางานอื่นๆ อย่างครบวงจร จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการให้แก่ผู้รับบริการและการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย

  • การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานบริการ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการนักวิจัย โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลการที่ผู้รับบริการต้องการทราบ เช่น การส่งงาน  เบิกเงิน ทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

1.2    การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานบริหาร เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานภายใน TU-RAC  ด้านบัญชี งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากร รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของ ผู้บริหาร

1.3    แผนพัฒนาระบบสารสนเทศในการสื่อสาร เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการในแต่ละกลุ่มตามช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานตามสื่อต่างๆ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างศักยภาพบุคลากร

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความสามารถในการดำเนินงานได้สอดคล้องกับระบบที่มีประสิทธิภาพ

          บุคลากร เป็นกลไกที่สำคัญที่สุดขององค์กร  TU-RAC จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

ทุกคน ให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้ใหม่ การเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ที่สำคัญต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ

2.1    สร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ  สร้างทัศนคติในทางบวก สามารถตอบสนองผู้รับบริการภายใต้กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ รวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสำหรับการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน

2.2    ส่งเสริมทักษะการทำงานบนระบบ IT เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การเรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น รวมระบบสารสนเทศของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ TU-RAC

2.3    ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้จากองค์กรที่มีศักภาพสูง ทันสมัย เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนางานภายใน TU-RAC  เช่น การศึกษาดูงานจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เป้าประสงค์ : สนับสนุนให้การบริการมีคุณภาพ

          โดยการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายในอีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการผ่านการสัมมนา TU-RAC

3.1    การสร้างมาตรฐานระบบการให้บริการ เป็นการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน การให้บริการ โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน มีกระบวนการทำงานและเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน

3.2    การวางแผนและการติดตามประเมินผล เป็นการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปีรวมถึงการติดตามและประเมินผลแผนงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์

3.3    การสร้างความสัมพันธ์ต่อนักวิจัย โดยการจัดสัมมนา TU-RAC เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ประสบการณ์ ระหว่างกัน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา