Menu

GOALS

  1. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้รับบริการวิจัย วิชาการและการศึกษาจากค้นคว้า วิจัย รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ได้รับการให้คำปรึกษา ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสุขศาสตร์ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  3. เพื่อให้บุคลากรภาครัฐและเอกชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความรู้สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  4. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยที่ปฏิบัติงานร่วมกับ TU-RAC ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของ TU-RAC
  5. เพื่อให้บุคลากรของ TU-RAC ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการให้บริการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ