Public Relations

TU-RAC ร่วมลงนาม MOU การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สอน. ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม รศ.ดร. ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กับ นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมี รศ.ดร. วรรณภา ติระสังขะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ และยังมี ผศ.ดร. ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มธ. ร่วมหารือในการพัฒนาขอบเขตความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง TU-RAC และ สอน. ในอนาคต

Read More »

การประชุมหารือในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TU-RAC ร่วมกับ สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ประชุมหารือในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยหวังว่าจะมีการร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสร้างองค์กรความรู้ ทำให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาฯ และคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมหารือกับ หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ และคณะอัยการจากสถาบันนิติวัชร์ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง ห้องหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

Read More »