การประชุมหารือในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TU-RAC ร่วมกับ สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ประชุมหารือในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยหวังว่าจะมีการร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสร้างองค์กรความรู้ ทำให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาฯ และคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมหารือกับ หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ และคณะอัยการจากสถาบันนิติวัชร์ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง ห้องหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest