การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงโครงการแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ครั้งที่ 1EN

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest