TU-RAC ร่วมลงนาม MOU การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สอน. ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม รศ.ดร. ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กับ นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

โดยมี รศ.ดร. วรรณภา ติระสังขะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ และยังมี ผศ.ดร. ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มธ. ร่วมหารือในการพัฒนาขอบเขตความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง TU-RAC และ สอน. ในอนาคต

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest