ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง (MENTORING PROGRAM) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564EN

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest