Menu

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

หากอาจารย์ประสงค์นำงานที่ปรึกษา วิจัย อบรม/สัมมนาผ่าน TU-RAC ต้องทำอย่างไร ?

TU-RAC สามารถยื่นเสนองานจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ได้หรือไม่ ?

เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกนอกระบบสามารถรับงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้หรือไม่ ?

เมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งานจ้างที่ปรึกษาที่ผ่าน TU-RAC จะต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใด ?

การยื่นข้อเสนอโครงการต้องทำอย่างไร ?

การทำสัญญาจ้างกับหน่วยงานผู้ว่าจ้างต้องทำอย่างไร ?

กรณีสัญญาจ้างต้องมีการวางหลักประกันสัญญา โดยใช้หนังสือค้ำประกันสัญญา (Bank guarantee) นักวิจัยต้องเป็นผู้ดำเนินการเองหรือไม่ ?

TU-RAC จัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารงานวิจัยในอัตราเท่าไหร่ ?

นักวิจัยจะได้รับเงินค่าจ้างเมื่อไหร่ ?

TU-RAC มีบริการยืมเงินทดรองจ่ายให้นักวิจัยในการดำเนินงานโครงการหรือไม่ ?

สามารถติดต่อ TU-RAC ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ?