ประกาศข่าวเชิญชวนยื่นข้อเสนอ

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
1. กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ 22 ม.ค. 64 ถึง 28 ก.พ. 64
2. กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ 22 ม.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64
โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารประกอบ

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

TU-RAC

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์