Menu

แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการด้านการเงิน (สำหรับนักวิจัย ทีมงาน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ใช้บริการ
ความพึงพอใจการบริการด้านการเงิน
ความพึงพอใจการบริการด้านการเงิน
ความพึงพอใจการบริการด้านการเงิน
ความพึงพอใจการบริการด้านการเงิน
ความพึงพอใจการบริการด้านการเงิน
ความพึงพอใจการบริการด้านการเงิน
ความพึงพอใจการบริการด้านการเงิน
ความพึงพอใจการบริการด้านการเงิน
ความพึงพอใจการให้บริการด้านการประสานงาน
ความพึงพอใจการให้บริการด้านการประสานงาน
ความพึงพอใจการให้บริการด้านการประสานงาน
ความพึงพอใจการให้บริการด้านการประสานงาน
ความพึงพอใจการให้บริการด้านการประสานงาน
ความพึงพอใจการให้บริการด้านการประสานงาน
ความพึงพอใจการให้บริการด้านการประสานงาน
ความพึงพอใจด้านการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ความพึงพอใจด้านการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ความพึงพอใจด้านการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ความพึงพอใจด้านการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ความพึงพอใจด้านการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ความพึงพอใจด้านการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจ