Menu

นักวิจัยที่ได้รับรางวัล

งานวันนักวิจัย ปี 2562

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กองบริหารการวิจัย จัดงานวันนักวิจัย ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย