Menu

ดาวน์โหลด

ประกาศ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2564

1. ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนครุภัณฑ์

คลิกดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนครุภัณฑ์ 

 

2. ประกาศ เรื่อง บุคลากรที่ทำวิจัยและให้คำปรึกษา
คลิกดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง บุคลากรที่ทำวิจัยและให้คำปรึกษา

3. ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทดรองจ่าย
คลิกดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทดรองจ่าย

4. ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการจัดทำข้อเสนอ

คลิกดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการจัดทำข้อเสนอ