Menu

การจดทะเบียนที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 โดยมีเลขทะเบียนที่ปรึกษาหมายเลข 668 สาขาที่ได้รับการจดทะเบียนมีทั้งสิ้น 17 สาขา ดังนี้