Menu

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  2562 

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานศูนย์วิจัยได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้ดำเนินโครงการต่างๆ จำนวน 381 โครงการ

               ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานศูนย์วิจัยได้แบ่งโครงการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โครงการที่ปรึกษา จำนวน 278 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.00 โครงการ โครงการฝึกอบรม จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.50 ของโครงการ และโครงการวิจัย จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของโครงการ

         เมื่อพิจารณาโครงการปีงบประมาณ 2562 แยกตามสาขาวิชา แบ่งเป็นด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 243 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 52.77 ของโครงการ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 138โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.23 ของโครงการ

 

            เมื่อพิจารณาสัดส่วนโครงการปีงบประมาณ 2562 แยกตามสาขาการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง แบ่งเป็น สาขาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 16.27 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 12.86 สาขาการวิจัยและการประเมินผล ร้อยละ 12.34 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 9.45 สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง ร้อยละ 7.61 สาขาการศึกษา ร้อยละ 7.09 สาขาพัฒนาเมือง ร้อยละ 4.72 สาขากฎหมาย ร้อยละ 3.67 การคมนาคมขนส่ง ร้อยละ 3.41 สาขาสาธารณสุข ร้อยละ 3.15 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 3.15 สาขาพลังงาน ร้อยละ 2.89 สาขาการเงิน ร้อยละ 2.62 สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท ร้อยละ 2.62 สาขาประชากร ร้อยละ 2.62 สาขาเบ็ดเตล็ด ร้อยละ 2.36 สาขาการท่องเที่ยว ร้อยละ 1.31 สาขาการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 1.05 สาขาการประปาและสุขาภิบาล ร้อยละ 0.52 และสาขามาตรฐานคุณภาพ ร้อยละ 0.26

        สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ ในปีงบประมาณ 2541 โดยมีนักวิจัยซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการจำนวน 10 คน ปัจจุบันสำนักงานศูนย์วิจัยมีนักวิจัยที่ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการและรับผิดชอบโครงการต่างๆ ผ่านทางสำนักงานศูนย์วิจัยจำนวนทั้งสิ้น 381 คน โดยในแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนนักวิจัยใหม่ที่ทำงานผ่านทางสำนักงานศูนย์วิจัยเพิ่มขึ้นทุกปี และสำหรับในปีงบประมาณ 2562 มีนักวิจัยใหม่จำนวน 29 คน