Menu

ประวัติสถาบัน

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างองค์กรนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่เป็นสำคัญ เนื่องด้วยเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้องค์กรรัฐ รัฐพาณิชย์และเอกชนสามารถปรับตัวเพื่อเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที อันนำมาซึ่งผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจึงถือเป็นจุดแข็งขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ การวิจัยถือเป็นช่องทางสำคัญที่จะทำให้ได้รับข้อมูลที่ตรงประเด็น ชัดเจน ถูกต้อง ตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งนอกจากจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรแล้ว การวิจัยยังถือเป็นการสร้างสมและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แตกฉาน อันจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศสืบไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ กอปรกับมหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ควบคู่ไปกับการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงจัดตั้งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า “สว.มธ.” ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Thammasat University Research and Consultancy Institute หรือ TU-RAC ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการบริหารงานวิจัยและดำเนินการวิจัยในนามมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารงานที่คล่องตัวนอกระบบราชการ ทั้งนี้ สถาบันถือเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถให้บริการการวิจัย ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมสัมมนา แก่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในนาม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ในส่วนคณาจารย์ธรรมศาสตร์ที่เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินโครงการต่างๆนั้นเป็นนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำวิจัยมายาวนานจากหลากหลายสาขา ทั้งสาขาทางด้านสังคมศาสตร์และสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการบูรณาการข้อมูลความรู้จากสาขาต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแนวคิดที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ นักวิจัยของสถาบันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการเฉพาะทาง ทำให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถให้บริการด้านการวิจัย การให้คำปรึกษา และการฝึกอบรมสัมมนาได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด