Menu

วิสัยทัศน์ และภารกิจ

วิสัยทัศน์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา

TU-RAC เป็นเลิศในการให้บริการด้านบริหารงานวิจัย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (TU-RAC : Excellent Research Management and Service with Efficiency Technology)

ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2561-2563)  TU-RAC มีภารกิจในการให้บริการดำเนินโครงการต่างๆ ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสู่เป้าหมายในการสร้างผู้นำ ด้วยการศึกษาและการวิจัยระดับนานาชาติ

 ภารกิจ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการบริหารงานวิจัย และดำเนินการวิจัยในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการบริหารงานแบบอิสระ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานการให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา พ.ศ. 2560 คือ

  1. รับทำวิจัยและให้คำปรึกษากับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ  องค์กรของต่างประเทศ  องค์กรอื่นๆ  หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  2. ให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญาให้สำนักงานศูนย์วิจัยเป็นส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพียงส่วนงานเดียวเท่านั้น
  3. ในการทำสัญญากับคู่สัญญาการให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษาในนามมหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี

**************************************