Menu

ติดต่อเรา

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7  เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200
เวลาทำการ: 8.30 – 16.30

โทรศัพท์. 0-2613-3120-2, 0-2223-3757
โทรสาร. 0-2224-1376

E-mail : pr.turac2017@gmail.com