Menu

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors: KSF)

  1. พัฒนาระบบสารสนเทศครบวงจร
  2. สร้างศักยภาพบุคลากรที่สอดคล้องกับการดำเนินงานบนระบบประสิทธิภาพ
  3. รักษามาตรฐานการให้บริการ

             สำนักงานศูนย์วิจัยได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานศูนย์วิจัย และได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน 4 มิติ ดังนี้