ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี ค.ศ. 2021

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี ค.ศ. 2021 ในประเด็นด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์ COVID-19 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสมัครเข้ารับคัดเลือกจากกองทุน PGTE โดยขอให้ดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ขั้นตอนการสมัคร และสาขา ความร่วมมือได้ที่ http://bit.do/fPMnn หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ประสานงานเกี่ยวกับกองทุน PGTE ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ที่ นางสาวสิกขมา แสงหิรัญ โทร. 02-203-4000 ต่อ 41508 หรือผู้ประสานงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นางสาว อิสรีย์ โชติพุฒิพันธ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กองการต่างประเทศ โทร. 02-600-5422
2. นำส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ จํานวน 1 โครงการ พร้อมเอกสารสำคัญที่ครบถ้วนไปที่ กองการต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ถนนศรีอยุธยา) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chotputiphan.i@gmail.com ภายในวันที่ 5เมษายน 2564 (โดยจะถือเอาวันที่ที่สํานักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาฯ ลงตราประทับรับเอกสารเป็นสําคัญ) เพื่อประสานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศเปิดรับข้อเสนอได้ที่นี่ : คลิกดาวน์โหลดประกาศเปิดรับข้อเสนอ

ดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการ (หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และสาขาความร่วมมือ)

คลิกดาวน์โหลด-Checklist-สิ่งที่ส่งมาด้วย

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ