ประกาศสำนักงานศูนย์วิจัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาแอปพลิเคชันการบริหารงานวิจัย TU-RAC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างการพัฒนาแอปพลิเคชันการบริหารงานวิจัย TU-RAC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างการพัฒนาแอปพลิเคชันการบริหารงานวิจัย TU-RAC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)                 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ                 

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง                 

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย                 

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา    ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว                 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้                 

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น                 

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง                 

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องเข้ามานำเสนองานด้วยตนเองต่อคณะกรรมการฯ*ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดระยะเวลาการนำเสนองานพร้อมถามตอบ ผู้เสนอราคาละ ๓๐ นาที ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยจะแจ้งสถานที่ในการนำเสนออีกครั้ง               

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://turac.tu.ac.th/th/๑a/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๖๑๓-๓๑๒๐ ต่อ ๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ

คลิกดาวน์โหลดประกาศเชิญชวน

คลิกดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา

คลิกดาวโหลดเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) 

หมายเหตุ : สำนักงานฯ ขอเปลี่ยนวันที่นำเสนองานจากเดิมในประกาศวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒๑  เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป